دو سال و نیم از اومدنمون به انگلیس گذشته و برای اولین بار ،دیشب با دعوت زینب و محمد عزیزم به مرکز اسلامی نزدیک خونمون رفتیم

چقدر دلچسب و پر از معنویت بود

عطر خدا داشت

ازتون ممنونم

همیشه برام رسولانی هستید که راه و کار درست رو بهم نشون میدید

بهتون افتخار میکنم

مثل هميشه ازتون ميخوام تسلي خاطر مامان،باباي عزيزتون

مامي و بابايي

و همه عاشقانتون كه دلسوخته پر كشيدنتون هستن باشيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed