سجایای اخلاقی

  • همدردی با نیازمندان

  • پرهیز از غیبت و قضاوت دیگران

  • صبوری و قناعت

  • نجابت و حیا

  • سخت کوشی و تلاش فراوان