سجایای اخلاقی

  • خوش خلقی

  • اهتمام به کمک به دیگران

  • توکل به خدا و توسل به ائمه

  • قدرت رهبری و ارتباط مثبت و خلاقانه

  • ابتکار و خلاقیت